Kuidas Eestis ravikanepit taotleda?

Kuidas Eestis ravikanepit taotleda?Eestis kehtiva korra järgi on võimalik, kuid väga tülikas ravikanepit legaalselt taotleda. Seni ei ole ühtegi sellist taotlust esitatud. Järgnev on Sotsiaalministeeriumist vastusena saadetud taotlemise protsessi kirjeldus.

Kui patsiendi raviarst on pärast teiste raviviiside ja müügiloaga ravimite kasutamise kaalumist otsustanud, et parimaks raviks konkreetsel näidustusel on kanep või THC-d (tetrahüdrokannabinooli) sisaldav müügiloata ravim, siis sellest otsusest kuni ravimi patsiendini jõudmiseks tuleb läbida järgnevad etapid:

1. Arsti poolt esitatud kanepit või THC-d sisaldava ravimi kasutamise taotluse kooskõlastab Sotsiaalministeeriumi vastava erialakomisjoni liige (maksimaalne menetlusaeg 30 päeva);

2. Arst annab patsiendile Ravimiametile adresseeritud kanepit või THC-d sisaldava müügiloata ravimi kasutamise meditsiiniliselt põhjendatud taotluse koos Sotsiaalministeeriumi vastava erialakomisjoni liikme kooskõlastusega, mille patsient viib endale sobivasse narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemise õigust omavasse apteeki;

3. Apteek edastab Ravimiametile arsti taotluse kanepit või THC-d sisaldava müügiloata ravimi meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks (mõistliku aja jooksul);

4. Ravimiamet teeb otsuse kanepit või THC-d sisaldava müügiloata ravimi meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks loa andmise kohta; positiivne otsus edastatakse taotluse edastanud apteegile, negatiivne otsus arstile ja apteegile (nõuetekohase taotluse menetlusaeg maksimaalselt 30 päeva);

5. Ravimiamet esitab positiivse otsuse korral Rahvusvahelisele Narkootikumide Kontrolli Komiteele põhjendatud kanepi lisakvoodi või THC hinnangulise meditsiinilisel vajadusel kasutamise tellimuse (menetletakse niipea kui võimalik);

6. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemise õigust omav apteek, mis on arsti taotlusele märgitud, esitab ravimite hulgimüüjale koos Ravimiameti poolt väljastatud kasutamisloa numbriga tellimuse kasutusloa saanud müügiloata ravimi ostmiseks (mõistliku aja jooksul);

7. Tellimuse saanud vastava käitlemisõigusega ravimite hulgimüüja võtab ühendust välisturul ravimite käitlemisõigust omava isikuga, kellelt ostab kasutusloa saanud müügiloata preparaadi ning esitab Ravimiametile taotluse selle sisseveoks loa saamiseks (mõistliku aja jooksul, kui sobivat ravimit on võimalik Eestisse tarnida);

8. Ravimiamet väljastab ravimite hulgimüüjale kasutusloa saanud müügiloata preparaadi sisseveoloa (nõuetekohase taotluse korral maksimaalselt 5 tööpäeva jooksul);

9. Ravimite hulgimüüja veab kasutusloa saanud müügiloata preparaadi sisse ning müüb selle apteegile (mõistliku aja jooksul);

10. Apteek müüb kasutusloa saanud müügiloata preparaadi patsiendile (mõistliku aja jooksul). Kogu protsessi kestust on keeruline prognoosida, sest hulgimüüja ja apteegi tegevus ei ole ajaliselt rangelt piiratud ning kanepit või THC-d sisaldava müügiloata ravimi puhul puudub kogemus, mille pinnalt võiks keskmist aega välja pakkuda.

I nimekirjas nimetatud ainete ja neid sisaldavate ravimite meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks on nõutav arsti põhjendatud taotlus ning Sotsiaalministeeriumi vastava erialakomisjoni liikme kooskõlastus. Vastavalt näidustusele ja toimele saab narkootilist ja psühhotroopset ainet sisaldavat ravimit taotleda põhimõtteliselt iga eriala arst vastavalt kehtivale regulatsioonile.

Ministri käskkirjaga on moodustatud 38 arstlikku erialakomisjoni, kellele taotlus I nimekirjas nimetatud ainetele ja ravimitele meditsiinilisel eesmärgil  esitatakse. Näiteks, kui onkoloog leiab, et patsiendile tuleks määrata ravikanep, siis vastava taotluse üle teeb otsuse onkoloogia erialakomisjon. Kooskõlastab kogu komisjon, kuid otsust ei pea väljastama kõik liikmed.

Ravimiametile ei ole läbi aegade mitte kordagi arsti poolt esitatud taotlust kanepit või THC-d sisaldava müügiloata ravimi kasutamiseks. Seega ei ole ükski patsient nimetatud ravimeid legaalsel teel hangituna kasutanud. Ravimiametil puudub nimekiri diagnoosidest, mille korral on kanep ravimina näidustatud. Müügiloata ravimi kasutamine raviks võib kõne alla tulla vaid siis, kui selle kasutamine on tõenduspõhine (konkreetsel näidustusel efektiivne), see on arsti poolt meditsiiniliselt põhjendatud, ei ole ohtlik inimese tervisele, selle ravimi kvaliteedi kohta on piisavalt andmeid ning kvaliteet vastab kehtestatud nõuetele.

Allikas: http://ravikanep.ee/ravikanepi-taotlemine/

Foto: http://debatemarijuana.com/wp-content/uploads/2013/06/pot+leaf.jpg

Be the first to comment

Leave a Reply