Mis on töökeskkonnaspetsialisti kohustused?

Töökeskkonnaspetsialisti kohustused ettevõttes

Vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele on tööandja üheks kohustuseks paljudest määrata oma töötajate hulgast töökeskkonnaspetsialist. Vastav spetsialist peab olema määratud igas ettevõttes, kus on palgalisi töötajaid.

Esmane tööohutuse eest vastutava spetsialisti ülesanne on töötajatele sissejuhatava juhendamise läbi viimine.

Pädeva töötaja puudumisel peab tööandja kasutama pädevat ettevõttevälist teenuseosutajat. Kui tööandjal endal on töökeskkonnaspetsialisti koolitus läbitud, võib ta ka ise täita tööohutuse eest vastutavate spetsialistile määratud kohustusi.

Et luua ohutut töökeskkonda, teeb määratud spetsialist koostööd erinevate teiste osapooltega. See tähendab, töötajatega, töökeskkonnavolinikuga, töökeskkonna nõukoguga, töötervishoiuteenuste osutajaga ning ka töötajate usaldusisikuga.

Tööandja volitab teda täitma tööohutuse- ja töötervishoiualaseid seadusest tulenevaid ülesandeid. Samas ei vabasta töökeskkonnaspetsialisti määramine või tööle võtmine tööandjat ennast tööohutusvaldkonnas vastutusest, mistõttu töökeskkonnaspetsialisti koolitus on ettevõtjale kasulik investeering. See annab vajaliku ülevaate määratud spetsialisti vastutusest ja rollist.

Tööohutuse eest vastutaval spetsialistil on mitmeid kohustusi. Ta peab tundma tööohutust ja töötervishoidu. Neid reguleerivaid õigusakte ning töötingimusi ettevõttes. Tema üheks ülesandeks on ka riskianalüüsi läbi viimine. Töökeskkonnaspetsialistide arv peab olema ohutu töökeskkonna korraldamiseks piisav, lähtudes ettevõtte töökeskkonna ohtlikkusest ja ettevõtte suurusest.

Tööohutuse eest vastutav spetsialist on kohustatud peatama ohtlikus töölõigus ajutiselt töö. Samuti vajadusel keelama ohtliku töövahendi kasutamise, kui sellest on otsene oht tekkinud töötaja tervisele või elule ning seda ohtu ei ole võimalik muul moel kõrvaldada. Töötaja kohustuseks seaduse järgi on määratud spetsialisti töökeskkonnaalaseid korraldusi järgida.

Vajadusel kaasab tööohutuse eest vastutaja enda tegevusse ka teisi osapooli vastavalt vajadusele. Näiteks ka töötajaid või nende esindajaid, kaasates neid tööohutusvahendite valimisse.

Samas on tööandja kohustuseks varustada määratud töökeskkonnaspetsialisti töö teostamiseks vajalike vahenditega.

Tööandja volitab kokkuvõttes vastavat spetsialisti täitma tööohutuse- ja töötervishoiualaseid seadusest tulenevaid ülesandeid. Samas ei vabasta vastava spetsialisti määramine või tööle võtmine tööandjat ennast tööohutusvaldkonnas vastutusest.

Rohkem kui kümne töötajaga ettevõttes peab olema määratud töökeskkonnavolinik, kelle valivad töötajad enda hulgast. Vähem, kui kümne töötajaga ettevõttes on tööandja kohustuseks töötajatega otse konsulteerimine küsimustes, mis puudutavad töötervishoidu ja tööohutust.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 16 sätestab hetkel kehtivad töökeskkonnaspetsialisti kohustused.