Eestis puudub ametlik ülevaade keemiapilvedest tekkinud mürkainetest õhus

Keemiapilved eestisMTÜ Kodanikeühendus Puhas Taevas saatis 24. aprillil Eesti õhuseirelaboritele järelepärimise keemiapilvedest eralduvate mürkainete kohta, mille peale nii Keskkonnaamet, Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi atmosfäärifüüsika labor, Keskkonnateabekeskus kui ka Keskkonnainspektsioon vastas, et nende mürkainete mõõtmisega nemad ei tegele.

Järelepärimine oli järgmine:

“Paljud välismaised sõltumatud uurimisandmed kinnitavad, et Eestiski viimasel ajal taevast katvad lennukite keemiasabad (chemtrails) ja neist kujunevad keemiapilved sisaldavad ohtralt alumiiniumi (sh eriti terviseohtlike nanosakestena), baariumi, strontsiumi ja viimasel ajal ka fluori, mis kõik on väga ohtlikud inimese ja looduse tervisele. Sellega seoses palume teatada nende ainete sisaldusest Teie vaatlusandmetes kuude lõikes aastail 2012–2013. Kui neid aineid pole seni mõõdetud, siis palume teatada, miks, ning kas ja millal plaanite ka neid mõõtma hakata?”

Asjakohased ametkonnad keemiapilvedega ei tegele

Nii Keskkonnaamet, Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi atmosfäärifüüsika labor, Keskkonnateabekeskus kui ka Keskkonnainspektsioon teatasid oma vastustes, et nemad nimetatud ainete määramisega õhus ei tegele, soovitades pöörduda selles küsimuses Keskkonnauuringute Keskuse poole, mis aga äriühinguna teostab õhuseiret Eestis vastavalt temaga sõlmitud lepingutele, mis omakorda tuginevad EL õhudirektiivi nõudmistele.

Kuna direktiivis ega ka lepingutes ei ole ette nähtud MTÜ poolt küsitud saastekomponentide mõõtmist, ei ole keskuse laboril metoodikaid nende mõõtmiste läbiviimiseks ega ole tal sellest tulenevalt esitada ka küsitud vaatlusandmeid.

Keskkonnainspektsioon teatas vastuseks MTÜ liikme järelepärimisele lennukite keemiasabade kohta, et tal ei ole selles valdkonnas järelevalve teostamise pädevust ja sellest tulenevalt ei saa ta edastada teabenõudega soovitud teavet. Samuti puudub Keskkonnainspektsioonil info, kas seda küsimust on kavas mõne seadusega reguleerida ja milliseid meetmeid peavad lennukompaniid sellest tulenevalt täitma.

Keskkonnaamet soovitas vajadusel pöörduda Lennuameti poole, kes põhimääruse § 14 lõigete 8 ja 11 kohaselt tegeleb kaebuste ja vaidluste lahendamisega oma tegevusvaldkonnas ning nõustab teisi isikuid oma tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes.

16. mail 2013 esitas MTÜ Kodanikeühendus Puhas Taevas järelepärimise Lennuametile.

Allikas: MTÜ Kodanikeühendus Puhas Taevas

Be the first to comment

Leave a Reply