EV põhiseadus ja uue Riigikogu valimine

EV põhiseadus ja valimisedKolm kuud enne uue Riigikogu (RK) valimist on sobiv aeg taas kord valgustada „valimise” teemat.

Kes valivad ja keda valivad? Keda valivad ja mida valivad? Kes ei vali ja keda ei vali? Ja mis on valimise ning mittevalimise tulemused ja tagajärjed?

Tänavatele üles riputatud reklaam kutsub valima erakondi ehk parteisid. MIKS?

 

EV põhiseadus, § 1 ja § 56

Kehtiv EV põhiseadus, vastu võetud 1992. aasta 28. juuni rahvahääletusel, ütleb järgmist … –>

§ 1. Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas.

§ 56. Kõrgeimat riigivõimu teostab rahvas hääleõiguslike kodanike kaudu:

1) Riigikogu valimisega;

2) rahvahääletusega.

Rahvas koosneb Kodanikest – inimestest, kelle kogum moodustab rahva. Eesti rahvas koosneb EV Kodanikest, eesti rahva füüsilistest liikmetest.

Põhiseadus (PS) ei ütle, et peab valima erakondi. Põhiseadus räägib, et „kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas”. Nii on valimiste reklaam eksitav …

Mis on selle eksitamise eesmärk? Mis juhtub ühiskonnas ja riigis selle eksitamise tulemusel? Siin on vaja selgeid vastuseid! Vastuseid, mis eeldavad sõltumatut analüüsi.

 

EV põhiseadus, § 12

Põhiseadus ütleb: „Kedagi ei tohi diskrimineerida” –>

§ 12. Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.

Erakondadel on võimalik tutvustada ennast ja oma tegevuskavasid, samuti reklaamida ennast ja oma esindajaid televisoonis, raadios ja muus laia leviga meedias, mida rahvas on harjunud kasutama; ja mille kasutamist õhutatakse erinevate saatekavade (sh meelelahutuse) abil. Enda tutvustamiseks ja reklaamimiseks kasutavad erakonnad rahvale kuuluvaid ressursse. Kõrgeima riigivõimu kandja „rahva” liikmetel, Kodanikel, nende ressursside omanikel, aga seda võimalust ei ole. Nii ei ole rahval võimalik valida ega hääletada nende Kodanike poolt, kes neile sobivad. Sest nendest Kodanikest ja nende Kodanike tegevuskavadest pole ülejäänud Kodanikele antud teavet.

Selle asemel on tutvustamise ja reklaamimise võimalus olemas nn „kõrgeima riigivõimu mitte- kandjatel”, erakondadel. Miks?

Mis on selle diskrimineerimise eesmärk? Mis juhtub ühiskonnas ja riigis selle diskrimineerimise tulemusel? Siingi on vaja selgeid vastuseid! Vastuseid, mis eeldavad sõltumatut analüüsi. Rahvas, „kõrgeima riigivõimu kandja” peab olema teadlik, mis toimub ühiskonnas ja riigis! Ta peab olema sellest teadlik ERITI enne järjekordset RK valimist.

 

Mis toimub Riigikogu valimise tulemusel?

Riigikogu valimise ajal saavad kodanikud hääletada üles seatud kandidaatide poolt, s.t eelreklaamitud erakondade ja neid erakondi esindavate valitud isikute poolt, mitte kõrgeima riigivõimu kandja „rahva” liikmete, Kodanike poolt.

Riigikogu valimise tulemusel moodustatakse uus Riigikogu koosseis ja uus Vabariigi Valitsus, kes hakkavad langetama otsuseid ühiskonnas ja riigis. Need otsused mõjutavad rahva ja selle liikmete, Kodanike, saatust. Sealhulgas hakkavad need uued struktuurid koguma ja kulutama kõrgeima riigivõimu kandja „rahva” ressursse … Nad teevad seda omavoliliselt, ressursside omanikelt luba küsimata.

(Näiteks minult ei ole nad küsinud luba kulutada mulle kuuluvat ühiskonna ressurssi, millest osa on mul vaja kasutada enda ja oma perekonna ülalpidamiseks ning oma panuse andmiseks ühiskonnale ja riigile; kaasa arvatud selle panuse, mis kujutab endast ühiskonna ja riigi arendamist kehtiva põhiseaduse vaimus, kus on kirjas, et „kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas”, sh ka mina.)

Ka EV President kulutab neidsamu ühiskonna ressursse samal moel.

Nii on nn „Riigikogu valimise” tulemusel TEGELIK võim, koos ressurssidega, ära võetud rahva ehk Kodanike käest. Nii talitades on suur osa rahvast meelega ilma jäetud elatusvahenditest, mis tingib olukorra, kus ta ei saa täita oma ülesannet „kõrgeima riigivõimu kandjana”. Et jääda ellu, on Kodanikud sunnitud täitma nende käske, keda nad „ei valinud”; sh käske elukorralduses, majanduses, pidevas raha väljamaksmises (sh võlgade maksmises, mille tekkimises nad ei saa olla süüdi, sest nad pole olnud otsustajad riigis, kus nad elavad) ja veel paljus muuski.

 

Mida väidavad erakondade esindajad?

Pärast RK valimist väidavad (eelnevatel puhkudel on alati väitnud) erinevate erakondade esindajad ja nende toetajad: „Te ju valisite meid!”. TEGELIKULT ei valinud, kui suur osa rahvast, või enamus rahvast, ei osale valimisel. Või kui enne valimist on rahvast eksitatud ja diskrimineeritud, nagu kirjeldatud eespool.

Needsamad tegelased väidavad (eelnevatel puhkudel on alati väitnud): „Kui olemas olev poliitika (OOP) ei meeldi, siis järgmisel valimisel valige teised!”

Need väited on taas rahva eksitamine ja vassimine – meelega eksitamine!

Mis on selle meelega eksitamise eesmärk? Mis juhtub ühiskonnas ja riigis selle vassimise tulemusel? Siingi on vaja selgeid vastuseid! Vastuseid, mis eeldavad sõltumatut analüüsi. Rahvas, „kõrgeima riigivõimu kandja” peab olema teadlik, mis toimub ühiskonnas ja riigis! Ta peab olema sellest teadlik ERITI enne järjekordset RK valimist. Sellest teadlikkusest oleneb valimise tulemus!

„Kui olemas olev poliitika ei meeldi, siis järgmisel valimisel valige teised!”

KUIDAS on võimalik „valida teisi”? Selleks vajalikud elementaarsed tingimused, struktuurid ja korraldus ju puuduvad!

Kellele on niisugustki eksitamist vaja? Kellele on seda eksitamist vaja enne ja ka pärast RK valimist?

KELLEL on vaja jätta muljet, ja KELLELE on vaja jätta muljet, et „riigivõim on rahva käes” ja, et „rahvas saab riigivõimu teostada”, kui TEGELIKKUSES see nii ei ole?

Kui „Kodanikud valiksid teisi”, s.t erakondade asemel Kodanikke, siis niisugune, põhiseadusega kooskõlas toimuv valimine, on tegelikkuses muudetud võimatuks eespool kirjeldatud meetoditega.

Selle asemel on „võimul olevate tegelaste” (VOT) poolt toime pandud MOONDAMINE – loodud tingimused ja süsteem, kus põhiseadusega kooskõlas olevat Riigikogu valimist ei toimu!

Mis on selle moondamise eesmärk? Mis juhtub ühiskonnas ja riigis selle moondamise tulemusel? Mis on JUBA juhtunud?

Siingi on vaja selgeid vastuseid! Vastuseid, mis eeldavad sõltumatut analüüsi. Rahvas, „kõrgeima riigivõimu kandja” peab olema teadlik, mis toimub ühiskonnas ja riigis! Ta peab olema sellest teadlik ERITI enne järjekordset RK valimist. Sellest teadlikkusest oleneb valimise tulemus!

 

KOKKUVÕTE

Kui TEGELIKKUS ühiskonnas ja riigis on niisugune, et enne Riigikogu valimist toimub erakondade ja nende esindajate tutvustamine ja reklaamimine, siis EV põhiseaduse täitmiseks tuleb luua võimalused, kus Kodanikud, „kõrgeima riigivõimu kandja” füüsilised liikmed saavad tutvustada ühiskonnas oma tegevuskavasid ja nende kavade pakkujaid. Tutvustada samaväärselt või enamgi veel, kui seda teevad „kõrgeima riigivõimu mittekandjad”, erakonnad.

Kui SEE tutvustamine on võimul olevate tegelaste poolt korraldamata, siis järelikult peab selle tutvustamise korraldama kõrgeima riigivõimu kandja, rahvas, ja selle liikmed, Kodanikud.

Nii talitades on võimalik täita põhiseadust, vältida põhiseaduse rikkumist. Ning põhiseadust täites on võimalik lõpetada Kodanike eksitamine ja diskrimineerimine.

Põhiseadust täites on võimalik TEGELIKULT valida uus Riigikogu.

 

P.S. Siinset kirja tuleks vaadata kui osakest sellest valmisplatvormist, kus Kodanikud püüavad saavutada seda, et Eesti Vabariigis „kõrgeima riigivõimu kandja oleks rahvas”.

 

Matti Masing,

Sõltumatu Arenduskeskus,

Avatud Ühiskond

http://avatud-uhiskond.blogspot.com/p/kodanikud-ja-uhiskond.html

Be the first to comment

Leave a Reply